$195 AUD

For Cryptocurrencies payment, contact us on [email protected]

We accept Bitcoin here

 

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Vjwf56bvstulnvdf6cjn payg

ویژه کارمندان و کارگران

در این سطح که برای کارمندان و به اصطلاح PAYG طراحی شده است، شما موارد زیر را خواهید آموخت:

  • چگونه اظهارنامه مالیاتی را انجام دهید

  •  چه مواردی را برای سالهای آتی مد نظر قرار دهید

  •  اطلاعاتی که براساس عنوان شغلی شما مهم هستند

  •  برای حداکثر بازگشت مالیاتی چه چیزهایی را به قانونا مطالبه کنید